Les Residències d’estudiants del Complex Educatiu són un servei públic que el Departament d'Educació de la Generalitat ofereix als estudiants de secundària postobligatòria de tot Catalunya que, per circumstàncies personals, familiars o econòmiques, venen a estudiar als centres del Complex o en d’altres centres de la demarcació i necessiten d’aquest servei en el període lectiu.

QUI POT SER ALUMNE/A RESIDENT

 • Alumnes d’ensenyaments de secundària postobligatòria
 • Alumnes universitaris

Criteris d’admissió per ser alumne/a resident:

 • Estar matriculat en un centre del Complex Educatiu de Tarragona o en altres centres docents de la demarcació de Tarragona.
 • Ser menor de 25 anys o bé complir 25 anys abans del 31 de desembre de l’any corresponent al curs escolar.
 • No haver estat sancionat per la Direcció de Residències amb una falta molt greu.

Condicionants:

L’acceptació de la condició d’alumne resident comporta explícitament que:

 • L’alumne/a facilitarà l’accés a la informació acadèmica necessària per poder valorar el seu rendiment i evolució acadèmica.
 • L’alumne/a es compromet a complir les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, en cas contrari, el/la director/a de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu, a proposta de la Gerència, tindrà la potestat de rescindir el contracte.

PREUS

Els preus públics pel servei de residència i pels serveis complementaris s'estableixen en l'ORDRE ENS/215/2017, de 14 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona. (DOGC núm. 7461 de data 26.9.2017)

 

La durada de les prestacions de la plaça de residència i els serveis complementaris corresponen al període lectiu del curs, segons l’Ordre anual que publica el Departament d’Educació, per la qual s’estableix el calendari escolar per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Els dies de lliure disposició que contempla el calendari escolar dels instituts del Complex tenen la consideració de festius, per tant les residències d’estudiants romandran tancades.

La residència obrirà els dilluns, o després de festius, a les 7.30 hores del matí i tancarà els divendres, o altre dia previ a un festiu, a les 16.00 hores.

Durant els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa, la residència d’estudiants romandrà tancada.

FORMES DE PAGAMENT

El preu públic és exigible en iniciar-se la prestació del servei, sense perjudici que es pugui exigir l'anticipació o dipòsit previ de l'import total o parcial.

Les persones interessades poden optar entre satisfer l’import del preu públic mitjançant un pagament únic, o bé mitjançant pagament fraccionat.

El pagament fraccionat serà aplicable al preu públic per allotjament en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic, i es podrà dur a terme de la següent manera:

 • 20% de l’import en el moment de la formalització del contracte: 675,40 €
 • 40 % de l’import abans del 5 d’octubre de l’any acadèmic: 1.350,80 €
 • 40 % de l’import abans del 5 de gener de l’any acadèmic: 1.350,80 €

Els complements per habitació individual, per caps de setmana i per incorporació en diumenges al vespre s’hauran d’abonar en la seva totalitat a l’inici de la prestació del servei. Els alumnes que rebin bonificació o exempció no poden sol·licitar el servei complementari d'habitació individual.

Per poder gaudir de la prestació del servei, la persona interessada ha d’estar al corrent de cadascun dels pagaments.

En cas que es produeixi una baixa abans de la fi de curs escolar no es retornaran les quantitats ja abonades, tret que existeixi algun motiu que ho justifiqui i que caldrà acreditar davant la Gerència de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona.

Les baixes voluntàries no donaran dret a la devolució de les quantitats ja abonades.

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Al servei d’allotjament en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic se li aplicaran els supòsits d’exempcions i bonificacions previstos en l’ORDRE ENS/215/2017, de 14 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona. (DOGC núm. 7461 de data 26.9.2017)*

Les exempcions i bonificacions no seran d’aplicació sobre els complements, ja que són serveis addicionals, subjectes a disponibilitat i voluntaris.

Qui ho pot sol·licitar:

 • L’ alumnat menor de 25 anys o que compleixi 25 anys abans del 31 de desembre de l’any corresponent al curs escolar.
 • L’ alumnat que cursi estudis de secundària postobligatòria en el Complex Educatiu de Tarragona o en els centres públics de la demarcació de Tarragona i no disposi al seu municipi de residència o a la seva comarca, de l’oferta dels estudis que sol·licita.
 • L’alumnat que estigui matriculat per aquell curs en algun dels centres del Complex Educatiu o en un centre públic de la demarcació propera al Complex, per als mateixos estudis que fa constar en la sol·licitud d'exempció/bonificació de places de residència, d’acord amb les normes i els terminis establerts en la Resolució anual sobre preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • L’alumnat que no hagi estat sancionat anteriorment, amb una falta molt greu, per la Direcció de les residències del Complex Educatiu de Tarragona.
 • L’alumnat repetidor no pot sol·licitar les exempcions i bonificacions previstes.

SUPÒSITS D'EXEMPCIONS

Poden optar a les exempcions:

 • Les persones membres de família nombrosa de categoria especial.
 • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%, els seus cònjuges i els seus fills o filles que en depenguin econòmicament.
 • Les víctimes d'actes terroristes, els seus conjugues i els seus fills i filles.
 • Les persones víctimes de violència de gènere.
 • Les persones aturades de llarga durada que percebin un subsidi equivalent a una renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció.

SUPÒSITS DE BONIFICACIONS

Poden optar a les bonificacions:

 • Les persones membres de família nombrosa de categoria general, i les persones membres de família monoparental tenen una bonificació del 50 % de l'import del preu públic.
 • Les persones que es trobin entre els llindars de renda familiar que tot seguit s’indiquen, tenen una bonificació del 50 % o del 33 % del preu públic, d’acord amb el que s’hi estableix;
  • Nivell de renda familiar inferior a 5.500,00 euros, la bonificació és del 50 %.
  • Nivell de renda familiar entre 5.500,00 i 8.000,00, la bonificació és del 33 %.

Als efectes d’aquestes bonificacions, es calcula la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici econòmic anterior al curs acadèmic, de cadascun dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol tipus, i es divideix pel nombre de persones que la integren.

Són membres computables el pare i la mare, si escau el/la tutor/a i persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any anterior al curs acadèmic o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas que els sol·licitants constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el/la cònjuge, en el seu cas, la persona a la qual es trobi unida per anàloga relació. Així com els/les fills/es, si escau.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la bonificació. No obstant això, té la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En els casos en què el sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i econòmica, sigui quin sigui el seu estat civil, ha d’acreditar fefaentment que disposa de mitjans econòmics propis suficients que permetin l’esmentada independència. En cas contrari, s’entendrà no provada la independència.

RECONEIXEMENT

La proposta de reconeixement de les exempcions i les bonificacions la fa la persona responsable de la Gerència de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona, en el moment en què la persona interessada n’acredita documentalment la situació.

El/la director/a dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d'Educació, d’acord amb la documentació aportada, resol i notifica la resolució als interessats per mitjà de la persona responsable de la Gerència.

*Tota aquesta informació tindrà vigència mentre no surti publicada una nova ORDRE per la qual es creïn o modifiquin els preus públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona.

NORMATIVA REGULADORA

 • ORDRE ENS/215/2017, de 14 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona. (DOGC núm.7461 de data 26.9.2017)
 • NOFC: Normes d'Organització i Funcionament de Centre